Niepelnosprawni Praca - Oferty pracy dla osób niepełnosprawnych

Administracja biurowa
Administracja państwowa
Budownictwo, Geodezja
Doradztwo, Konsulting
Farmacja, Biotechnologia
Finanse i bankowość, Ekonomia
Grafika, Kreacja artystyczna, Fotografia
HR, Kadry
Informatyka
Inne
Instalacja, Utrzymanie, Serwis
Internet, E-commerce
Inżynieria, Konstrukcja, Technika
Kadra zarządzająca
Księgowość, Podatki, Controlling, Audyt
Logistyka, Zakupy, Transport
Marketing, Reklama, Promocja i PR
Media, Dziennikarstwo, Rozrywka, Kultura
Medycyna, Opieka zdrowotna
Motoryzacja
Nieruchomości, Architektura
Obsługa klienta, Call Center
Pracownik ochrony
Prawo
Produkcja, Praca fizyczna
Produkcja spożywcza
Rolnictwo, Ochrona środowiska
Sprzątaczki, Opiekunki, Gosposie
Sprzedaż, Handel
Szkolenia, Edukacja
Telekomunikacja
Tłumaczenia
Turystyka, Hotelarstwo, Gastronomia
Ubezpieczenia
Uroda
Wszystkie branże
Wszystkie lokalizacje
Miasto:
dolnośląskie
kujawsko-pomorskie
lubelskie
lubuskie
łódzkie
małopolskie
mazowieckie
opolskie
podkarpackie
podlaskie
pomorskie
śląskie
świętokrzyskie
warmińsko-mazurskie
wielkopolskie
zachodniopomorskie
zagranica

Specjalista Do Spraw Kadr I Płac

2022-05-13 - 2022-05-23


Treść oferty pracy
Warunki pracy i płacy
Miejsce pracy:Zobacz na mapie
Wieczysta 105, 50-550 Wrocław, powiat: m. Wrocław, woj: dolnośląskieZobacz na mapie
Zakres obowiązków:
Prowadzenie w pełnym zakresie kadr i płac pracowników Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 17 we Wrocławiu. A. Zakres czynności związanych z kadrami: całościowe prowadzenie akt osobowych pracowników, prowadzenie składnicy akt; przygotowywanie od strony formalnoprawnej dokumentów dotyczących zatrudnie-nia, sporządzanie umów o pracę, ich rozwiązania, zaszeregowania, przeniesień, urlo-pów, urlopów i innych spraw wynikających ze stosunku pracy; sporządzanie i rozliczanie umów cywilno prawnych; rekrutacja pracowników na wakujące stanowiska pracy przy współpracy z dyrekto-rem; wystawianie świadectw pracy; rozliczanie delegacji odbywanych przez pracowników; realizowanie obowiązków informacyjnych wynikających z przepisów o ochronie da-nych osobowych oraz przepisów pracowniczych m.in. Kodeksu pracy; udzielanie pomocy pracownikom w zakresie składania wniosków o renty i emerytury do ZUS, sporządzanie niezbędnej dokumentacji w tym zakresie; prowadzenie ewidencji czasu pracy, urlopów pracowniczych, zwolnień lekarskich; ustalanie uprawnień urlopowych i prowadzenie dokumentacji z tym związanej, spo-rządzanie planów urlopowych, rozliczanie pracowników z wykorzystanych dni urlo-pów wypoczynkowych oraz innych przerw w wykonywaniu pracy, w tym urlopów okolicznościowych, macierzyńskich, rodzicielskich, wychowawczych, itp. stosownie do przepisów Kodeksu Pracy i Karty Nauczyciela (karty urlopowe, plany urlopowe, ekwi-walent za urlop); prowadzenie dokumentacji ubezpieczeniowej ZUS - zgłoszenia i wyrejestrowania z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych pracowników i członków ich rodzin; wprowadzanie nowozatrudnionych nauczycieli do systemu SIO, uzupełnianie danych związanych ze stopniem awansu, wykształceniem, wysługą lat, nieobecnościami itp.; wydawanie zaświadczeń dotyczących stosunku pracy i wynagrodzenia na wniosek pracownika; nadzorowanie badań pracowniczych: wstępnych, okresowych, kontrolnych itp.; ewidencja, planowanie i organizacja okresowych szkoleń bhp współpraca ze specja-listą (ds. bhp); przygotowywanie i przesyłanie sprawozdań statystycznych w zakresie wynagrodzeń i zatrudnienia - kwartalnych, półrocznych i rocznych do GUS; prowadzenie (zbiorowych) ubezpieczeń pracowniczych TU Warta i PZU; korespondowanie z kancelariami w sprawach związanych ze sprawami komorniczymi pracowników. B. Zakres czynności związanych z płacami: kompleksowa obsługa wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ZSP nr 17; sporządzanie wypłat nagród, odpraw emerytalnych, rentowych, ekwiwalentów za urlop, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i innych świadczeń wypłacanych pra-cownikom, dokonywanie potrąceń z wynagrodzeń zgodnie z obowiązującymi termi-nami; uzgadnianie zgodności wypłat z dokumentacją księgową; 3 ewidencjonowanie zwolnień lekarskich i naliczanie wynagrodzenia za czas niezdolno-ści do pracy; miesięczne naliczenie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych PIT-4; rozliczenie roczne podatku PIT-11 i PIT-40 oraz PIT-4R; prowadzenie dokumentacji płacowej dla każdego pracownika; naliczanie zobowiązań wobec ZUS, PFRON, Urzędu Skarbowego, PPK itp., prowadze-nie, rozliczanie i wysyłanie deklaracji do wymienionych podmiotów w obowiązujących terminach; prowadzenie dokumentacji dokonanych potrąceń; przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do wypłacania świadczeń w ramach ZFŚS; współpraca z głównym księgowym przy dokonywaniu analiz i sporządzaniu planów budżetowych wprowadzanie danych niezbędnych do zaplanowania środków na wynagrodzenia i pochodne do programu PABS; sporządzanie przelewów na wynagrodzenia i potrącenia z wypłat; rozliczanie płatności z tytułu zajęć komorniczych i sądowych; monitorowanie realizacji planu finansowego w zakresie wynagrodzeń i pochodnych prawidłowe i terminowe sporządzanie oraz przekazywanie do Departamentu Edukacji meldunków z zatrudnienia i funduszu płac oraz współuczestniczenie w sporządzaniu sprawozdań finansowych dotyczących wydatków płacowych; sporządzanie wymaganych przez Departament Edukacji analiz wykorzystania fundu-szu płac oraz wszelkich danych potrzebnych do sprawozdawczości; sporządzanie sprawozdawczości systemu informacji oświatowej (SIO), wprowadzanie sprawozdań wynagrodzeniowych dwa razy w roku do 10 stycznia i 10 października; prowadzenie korespondencji w sprawach pracowniczych z podmiotami zewnętrzny-mi; bieżące zapoznawanie się z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie prowadzo-nych przez siebie zagadnień, śledzenie zmian w przepisach; wykonywanie innych prac z zakresu kadr i płac zleconych przez głównego księgowego i dyrektora. Praca w godzinach 7:30-15:30 Kontakt z pracodawcą: 717986923 lub sekretariat.zsp17@wroclawskaedukacja.pl
Rodzaj umowy:
Umowa o pracę na czas nieokreślony
Praca tymczasowa oferowana przez agencję:
false
Wymiar etatu:
1
Zmianowość:
jedna zmiana
Liczba godzin pracy w tygodniu:
40.00
Data rozpoczęcia:
01.07.2022
Data zakończenia pracy:
Wynagrodzenie brutto:
od 4 200 PLN
System wynagradzania:
Czasowy ze stawką miesięczną
Zawód:
pozostali specjaliści do spraw zarządzania i organizacji
Typ propozycji:
praca stała
Wymagania
Wymagania konieczne
Wykształcenie:
średnie branżowe
Znajomość języków:
Zawód:
Pozostali specjaliści do spraw zarządzania i organizacji
Staż pracy w zawodzie:
Umiejętności i uprawnienia:
Staż pracy ogółem:
[cbop.i18n.stazSerializer.lata]: 3
Inne wymagania:
obywatelstwo polskie; pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych; niekaralność za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, prze-ciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe; znajomość przepisów z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, przepisów oświatowych i samorządowych, oraz ustaw Karta Nauczyciela, Prawo oświatowe; nieposzlakowana opinia; stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na proponowanym stanowisku; wykształcenie: o studia wyższe ekonomiczne, administracyjne, prawnicze, średnie ekonomicz-ne lub inne umożliwiające wykonywanie zadań na ww. stanowisku oraz posia-danie doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku w jednostkach oświatowych, o lub wykształcenie średnie oraz posiadanie co najmniej trzyletniego doświad-czenia na stanowisku specjalisty (ds. kadrowo-płacowych) w jednostkach oświatowych. Wymagania dodatkowe (preferowane podlegające ocenie w ramach końcowej se-lekcji kandydatów): bardzo dobra umiejętność obsługi komputera (biegła znajomość programu Płatnik, e-zwolnienia, programu płacowo - kadrowego RESET, programu SIO, PABS, pakietu Of-fice ); praktyczna znajomość zagadnień kadrowo-płacowych; samodzielność, dokładność i terminowość w wykonywaniu zadań; umiejętności analityczne i interpersonalne, wysoka kultura osobista; umiejętność nawiązywania kontaktów i współpracy z instytucjami zewnętrznymi; samodzielne zdobywanie wiedzy i umiejętności.
Wymagania Pożądane
Wykształcenie:
Znajomość języków:
Zawód:
Staż pracy w zawodzie:
Umiejętności i uprawnienia:
Wymagania Dodatkowe
Wykształcenie:
wyższe (w tym licencjat), ekonomiczne, wyższe (w tym licencjat), administracyjne, wyższe (w tym licencjat), prawnicze
Znajomość języków:
Zawód:
Staż pracy w zawodzie:
Umiejętności i uprawnienia:
Dane pracodawcy
Pracodawca:
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 17 we Wrocławiu
Krótki opis działalności gospodarczej:
Adres www:
Sposób aplikowania:
bezpośrednio do pracodawcy
Wieczysta 105, 50-550 Wrocław, powiat: m. Wrocław, woj: dolnośląskieZobacz na mapie
Język aplikacji:
polski
Wymagane dokumenty:
Wymagane dokumenty i oświadczenia: list motywacyjny uzasadnienie przystąpienia do konkursu; CV z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierające informację o staży pracy; kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (po-świadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem); kopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem); informacja o ostatnio dokonanej ocenie pracy; oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo umyślne oraz o niekaralności za przestępstwa przeciwko mie-niu, obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, wiarygodności dokumentów i za przestępstwo karne skarbowe; kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnospraw-ność. 4 Oferty z wymaganymi załącznikami należy składać w sekretariacie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 17, ul. Wieczysta 105, 50-550 Wrocław w zamkniętej kopercie z dopi-skiem: Nabór na stanowisko specjalista (ds. kadrowych i płacowych) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 17 w terminie do dnia 23 maja 2022 r., do godziny 1500. W przypadku dokumentów przesłanych drogą pocztową liczy się data wpływu. Dokumenty złożone po wyżej określonym terminie nie będą brane pod uwagę. Ofer-ty, które nie spełnią wymagań formalnoprawnych będą mogły być odebrane do 14 dni po zakończeniu rekrutacji. Nie odebrane w w/w terminie zostaną komisyjnie zniszczone. Procedurę naboru przeprowadza się również w przypadku złożenia dokumentów tyl-ko przez jednego kandydata. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez dyrektora ZS-P nr 17. Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej. Informacje o konkursie oraz o wyniku naboru umieszczona się w Biuletynie Informacji Publicznej ZS-P nr 17 na stronie https://zsp17wroclaw.bip.gov.pl oraz na tablicy ogło-szeń w placówce. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 717986923. Piotr
Sposób kontaktu / przekazania dokum.:
Preferowane formy kontaktu: osobiście, telefon, e-mail
Pozostałe dane
Liczba miejsc pracy:
1
w tym dla niepełnosprawnych:
1
Data dodania:
13.05.2022
Data aktualizacji:
Data ważności:
23.05.2022
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
false
Przeznaczone dla osób niepełnosprawnych (finansowanie z PFRON):
NIE

Treść oferty mogła ulec zmianie. Zapoznaj się z najaktualniejszą wersją tutaj
Dane kontaktowe
E-mail sekretariat.zsp17@wroclawskaedukacja.pl

Informacje o cookies