Niepelnosprawni Praca - Oferty pracy dla osób niepełnosprawnych

Administracja biurowa
Administracja państwowa
Budownictwo, Geodezja
Doradztwo, Konsulting
Farmacja, Biotechnologia
Finanse i bankowość, Ekonomia
Grafika, Kreacja artystyczna, Fotografia
HR, Kadry
Informatyka
Inne
Instalacja, Utrzymanie, Serwis
Internet, E-commerce
Inżynieria, Konstrukcja, Technika
Kadra zarządzająca
Księgowość, Podatki, Controlling, Audyt
Logistyka, Zakupy, Transport
Marketing, Reklama, Promocja i PR
Media, Dziennikarstwo, Rozrywka, Kultura
Medycyna, Opieka zdrowotna
Motoryzacja
Nieruchomości, Architektura
Obsługa klienta, Call Center
Pracownik ochrony
Prawo
Produkcja, Praca fizyczna
Produkcja spożywcza
Rolnictwo, Ochrona środowiska
Sprzątaczki, Opiekunki, Gosposie
Sprzedaż, Handel
Szkolenia, Edukacja
Telekomunikacja
Tłumaczenia
Turystyka, Hotelarstwo, Gastronomia
Ubezpieczenia
Uroda
Wszystkie branże
Wszystkie lokalizacje
Miasto:
dolnośląskie
kujawsko-pomorskie
lubelskie
lubuskie
łódzkie
małopolskie
mazowieckie
opolskie
podkarpackie
podlaskie
pomorskie
śląskie
świętokrzyskie
warmińsko-mazurskie
wielkopolskie
zachodniopomorskie
zagranica

Inspektor Ds. Wspólnot Mieszkaniowych Nr Ref. 111/dom2/24 K/m

2024-04-17 - 2024-04-30


Treść oferty pracy
Warunki pracy i płacy
Miejsce pracy:Zobacz na mapie
Irysowa 19, 02-660 Warszawa, powiat: m.st. Warszawa, woj: mazowieckieZobacz na mapie
Zakres obowiązków:
- Reprezentowanie Miasta Stołecznego Warszawy we wspólnotach mieszkaniowych na terenie Dzielnicy Mokotów i podejmowanie czynności w imieniu m. st. Warszawy wynikających z przepisów ustawy o własności lokali w ramach udzielonego pełnomocnictwa. Udział w zebraniach właścicieli lokali. - Sprawowanie nadzoru właścicielskiego we wspólnotach mieszkaniowych wynikającego z udziału miasta w nieruchomościach wspólnych. - Bieżąca współpraca z zarządami i zarządcami (administratorami) nieruchomości, kontrola ich działalności. - Sprawowanie kontroli na realizacją uchwał i wniosków właścicieli lokali, w tym nad realizacją rocznego planu gospodarczego wspólnoty. - Wnioskowanie do Zarządu Dzielnicy Mokotów o zajęcie stanowiska przekraczającego zakres udzielonego pracownikowi pełnomocnictwa. - Analiza skarg i wniosków członków wspólnot mieszkaniowych oraz najemców lokali miasta. - Podejmowanie interwencji w tych sprawach i nadzór nad ich właściwym załatwieniem. - Podejmowanie inicjatyw mających na celu utrzymanie właściwego stanu nieruchomości oraz racjonalne wykorzystanie powierzchni i pomieszczeń wspólnych. - Kontrola działań zarządów wspólnot w zakresie pozyskiwania jak najkorzystniejszych ofert na wykonywanie robót remontowych oraz nadbudów lub adaptacji powierzchni wspólnych w nieruchomości. - Analiza możliwości pozyskiwania innych pożytków z nieruchomości wspólnych. - Współdziałanie z zarządami wspólnot lub zarządcami (administratorami) przy opracowywaniu planów gospodarczych nieruchomości (w tym remontów), planów zarządzania i inwestycji. - Analiza sprawozdań finansowych i rzeczowych przekazywanych przez zarządy wspólnot lub zarządców nieruchomości oraz kontrola kosztów utrzymania poszczególnych nieruchomości. - W miarę konieczności udział w przeglądach, konkursach ofert, negocjacjach, przetargach przeprowadzanych przez wspólnoty mieszkaniowe. - Kontrola terminowości przeprowadzania obowiązkowych przeglądów budowlanych w nieruchomości. - Podejmowanie interwencji w zarządach wspólnot w przypadkach zaniedbywania tych obowiązków przez zarządy. Informowanie, w razie konieczności, właściwych służb nadzoru budowlanego, o takich przypadkach. - Analiza projektów uchwał, w tym uchwał w sprawie porządku domowego, ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowości pod względem formalnym i merytorycznym i zabezpieczenia interesów m. st. Warszawy. - Współpraca z jednostkami organizacyjnymi Urzędu Miasta, w tym w Dzielnicy Mokotów. - Wykonywanie opracowań, przygotowywanie materiałów analityczno-sprawozdawczych w zakresie prowadzonych spraw. - Przestrzeganie terminów w załatwianiu spraw, zgodnie z przepisami KPA i poleceniami przełożonych. - Przestrzeganie obowiązku prawidłowego przechowywania dokumentów. - Aktualizacja w bazie danych istotnych informacji dot. Wspólnot mieszkaniowych, ze szczególnym uwzględnieniem informacji o wyborze lub zmianie składu zarządów, wyboru lub zmianie zarządcy (administratora), przeprowadzonych przeglądach budowlanych, planowanych adaptacjach lub nadbudowach, przeprowadzonych kontrolach zarządów lub zarządców (administratorów) etc., zgodnie z poleceniem przełożonych. - Przekazywanie do innych jednostek organizacyjnych ZGN Mokotów informacji o podjętych lub podejmowanych uchwałach właścicieli lokali. Ścisła współpraca z tymi jednostkami w zakresie wynikającym z zakresu czynności. - Współpraca z najemcami lokali miasta w zakresie utrzymania nieruchomości lokalowych i wspólnych.
Rodzaj umowy:
Umowa o pracę na czas określony
Praca tymczasowa oferowana przez agencję:
false
Wymiar etatu:
1
Zmianowość:
jedna zmiana
Liczba godzin pracy w tygodniu:
40.00
Data rozpoczęcia:
01.05.2024
Data zakończenia pracy:
Wynagrodzenie brutto:
od 5 700 PLN
System wynagradzania:
Czasowy ze stawką miesięczną
Zawód:
pozostali pracownicy obsługi biurowej
Typ propozycji:
Wymagania
Wymagania konieczne
Wykształcenie:
średnie zawodowe, techniczne
Znajomość języków:
Zawód:
Pozostali pracownicy obsługi biurowej
Staż pracy w zawodzie:
Umiejętności i uprawnienia:
Pakiet MS Office
Staż pracy ogółem:
Inne wymagania:
Wymagania niezbędne: - obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych Dz. U. z 2022r., poz. 530); - pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych; - niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe; - wykształcenie średnie; - staż pracy minimum 3 lata w przypadku osób ze średnim wykształceniem, staż pracy 1 rok w przypadku osób z wyższym wykształceniem; - znajomość regulacji prawnych w zakresie: Ustawa o własności lokali, Kodeks Cywilny, Ustawa o ochronie danych osobowych, Ustawa o gospodarce nieruchomościami; - bardzo dobra znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego MS Office, klienta poczty Mozilla Thunderbird. Wymagania pożądane: - doświadczenie w pracy w administracji; - wykształcenie wyższe; - uczciwość, sumienność; - terminowość wykonywanej pracy. Wymagane dokumenty i oświadczenia: życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej; kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie; kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku kontynuacji zatrudnienia; podpisane oświadczenie o posiadanym obywatelstwie; podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe; podpisane oświadczenie o treści: Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji; kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata zamierzającego korzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych. Osoby zainteresowane proszone są o złożenie kompletu dokumentów, w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia tj. od dnia 16.04.2024 r., w zamkniętej kopercie w Sekretariacie (pokój 21) pod adresem: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy 02-660 Warszawa ul. Irysowa 19 z dopiskiem: Dział Kadr i Płac Inspektor ds. wspólnot mieszkaniowych nr ref. 111/DOM2/24 Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na ww. adres w terminie do dnia 30.04.2024 r. do godz. 15.00
Wymagania Pożądane
Wykształcenie:
Znajomość języków:
Zawód:
Staż pracy w zawodzie:
Umiejętności i uprawnienia:
Wymagania Dodatkowe
Wykształcenie:
Znajomość języków:
Zawód:
Staż pracy w zawodzie:
Umiejętności i uprawnienia:
Dane pracodawcy
Pracodawca:
ZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W DZIELNICY MOKOTÓW M. ST. WARSZAWY
Krótki opis działalności gospodarczej:
Adres www:
Sposób aplikowania:
bezpośrednio do pracodawcy
Irysowa 19, 02-660 Warszawa, powiat: m.st. Warszawa, woj: mazowieckieZobacz na mapie
E-mail:
Język aplikacji:
polski
Wymagane dokumenty:
Szczegółowe informacje o ofercie znajdują się na stronie: https://mokotow.um.warszawa.pl/waw/zgn-mokotow/oferty-pracy
Sposób kontaktu / przekazania dokum.:
Preferowane formy kontaktu: osobiście, telefon, Godziny : 7-15
Pozostałe dane
Liczba miejsc pracy:
1
w tym dla niepełnosprawnych:
1
Data dodania:
16.04.2024
Data aktualizacji:
17.04.2024
Data ważności:
30.04.2024
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
false
Przeznaczone dla osób niepełnosprawnych (finansowanie z PFRON):
NIE

Treść oferty mogła ulec zmianie. Zapoznaj się z najaktualniejszą wersją tutaj

Informacje o cookies