Niepelnosprawni Praca - Oferty pracy dla osób niepełnosprawnych

Administracja biurowa
Administracja państwowa
Budownictwo, Geodezja
Doradztwo, Konsulting
Farmacja, Biotechnologia
Finanse i bankowość, Ekonomia
Grafika, Kreacja artystyczna, Fotografia
HR, Kadry
Informatyka
Inne
Instalacja, Utrzymanie, Serwis
Internet, E-commerce
Inżynieria, Konstrukcja, Technika
Kadra zarządzająca
Księgowość, Podatki, Controlling, Audyt
Logistyka, Zakupy, Transport
Marketing, Reklama, Promocja i PR
Media, Dziennikarstwo, Rozrywka, Kultura
Medycyna, Opieka zdrowotna
Motoryzacja
Nieruchomości, Architektura
Obsługa klienta, Call Center
Pracownik ochrony
Prawo
Produkcja, Praca fizyczna
Produkcja spożywcza
Rolnictwo, Ochrona środowiska
Sprzątaczki, Opiekunki, Gosposie
Sprzedaż, Handel
Szkolenia, Edukacja
Telekomunikacja
Tłumaczenia
Turystyka, Hotelarstwo, Gastronomia
Ubezpieczenia
Uroda
Wszystkie branże
Wszystkie lokalizacje
Miasto:
dolnośląskie
kujawsko-pomorskie
lubelskie
lubuskie
łódzkie
małopolskie
mazowieckie
opolskie
podkarpackie
podlaskie
pomorskie
śląskie
świętokrzyskie
warmińsko-mazurskie
wielkopolskie
zachodniopomorskie
zagranica

Starszy Technik

2024-02-20 - 2024-03-04


Treść oferty pracy
Warunki pracy i płacy
Miejsce pracy:Zobacz na mapie
Włochowska 25/33, 02-336 Warszawa, powiat: m.st. Warszawa, woj: mazowieckieZobacz na mapie
Zakres obowiązków:
1. Prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej mundurowej na podstawie zatwierdzonych dokumentów przychodowo rozchodowych; 2. Zaopatrywanie jednostek i komórek organizacyjnych KSP w przedmioty mundurowe, wyposażenie specjalne, środki higieny i ochrony osobistej, odzież roboczą i ochronną na podstawie obowiązujących norm należności określonych odrębnymi przepisami; 3. Sporządzanie zestawień oraz korekt planów zamówień publicznych na przedmioty znajdujące się w zakresie działalności; 4. Przygotowywanie dokumentów dotyczących zakupu przedmiotów mundurowych, wyposażenia specjalnego, środków higieny i ochrony osobistej, odzieży roboczej i ochronnej oraz dokumentów dotyczących świadczenia usług pralniczych oraz dezynfekcyjnych w tym oszacowanie wartości zamówienia; 5. Udział w pracach Komisji Wydziału Zamówień Publicznych KSP; 6. Przygotowywanie, przeprowadzanie i udzielanie zamówienia publicznego poniżej wartości progowej w zakresie swojej działalności; 7. Opracowywanie i przygotowywanie dokumentacji przetargowych oraz współpraca w tym zakresie z Wydziałem Zamówień Publicznych; 8. Sporządzanie zamówień na dostawy sprzętu i materiałów w zakresie swojej działalności; 9. Kompletowanie rachunków i faktur, sprawdzanie ich pod względem merytorycznym; 10. Prowadzenie kontroli merytorycznej dowodów księgowych; 11. Weryfikacja dokumentów finansowych w zakresie poprawności merytorycznej i finansowej; 12. Wystawianie i podpisywanie dokumentów przychodowo-rozchodowych; 13. Stała współpraca z komórką finansową Wydziału Zaopatrzenia w zakresie swoich kompetencji; 14. Wycena arkuszy spisowych inwentaryzacji, wykazów do kwalifikacji i likwidacji; 15. Wycena szkód oraz zdjęcie z ewidencji na podstawie dokumentów otrzymanych z Wydziału Finansów i Budżetu KSP; 16. Udział w komisjach inwentaryzacyjnych, likwidacjach i kwalifikacjach w magazynach Wydziału Zaopatrzenia KSP oraz w zaopatrywanych jednostkach; 17. Sporządzanie informacji i analiz dla potrzeb kierownictwa z zakresu swojej działalności; 18. Koordynowanie prawidłowego wykorzystania darowizn rzeczowych i środków finansowych pozyskanych od sponsorów oraz ich rozliczanie; 19. Przedkładanie Zastępcy Naczelnika Wydziału nie rzadziej niż raz na kwartał protokołu z rozliczenia zużytych materiałów krawieckich; 20. Wykonywanie przeglądów instancyjnych w ramach gospodarowania sprzętem będącym w gestii Wydziału; 21. Przestrzeganie tajemnicy prawnie chronionej; 22. Wykonywanie czynności związanych z archiwizacją dokumentacji zgodnie z Jednolitym rzeczowym wykazem akt Policji; 23. Przestrzeganie ustalonego w Komendzie Stołecznej Policji czasu pracy, porządku i regulaminu pracy oraz innych wewnętrznych regulacji zarządzeń i procedur obowiązujących na stanowisku; 24. Znajomość i przestrzeganie przepisów prawa związanych z realizowanym zakresem czynności; 25. Sumienne i staranne wykonywanie pracy i stosowanie poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę; 26.Przestrzeganie przy realizacji zadań wynikających z zakresu czynności limitu środków finansowych wyznaczonego na dany okres lub realizację danego zadania*; 27. Realizacja zadań wynikających z zakresu czynności w sposób oszczędny i racjonalny; 28. Przejawianie inicjatywy w celu osiągnięcia jak najlepszych wyników w zakresie fachowości, sprawności i terminowości wykonywania przydzielanych zadań; 29. Dbałość o dobro pracodawcy, chronienie jego mienia oraz zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę; 30. Przestrzeganie zasad BHP oraz ochrony przeciwpożarowej, w tym udział w wymaganych szkoleniach z tego zakresu; 31. Dbałość o należyty stan urządzeń i sprzętu oraz o porządek i ład w miejscu pracy; 32. Stosowanie środków ochrony zbiorowej i indywidualnej zgodnie z ich przeznaczeniem; 33. Poddawanie się badaniom lekarskim: wstępnym, okresowym, kontrolnym, innym wymaganym i stosowanie się do wskazań lekarskich; 34. Niezwłoczne zawiadamianie przełożonych o zauważonym w Komendzie wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego; 35. Niezwłoczne pisemne informowanie Naczelnika Wydziału Kadr Komendy Stołecznej Policji za pośrednictwem Naczelnika Wydziału Zaopatrzenia KSP - o zmianie danych, niezbędnych do dokonania zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego oraz danych w Systemie Wspomagania Obsługi Policji, m.in. stan cywilny i rodzinny, stopień niepełnosprawności, adres zameldowania/zamieszkania do korespondencji, decyzja o przyznaniu emerytury/renty oraz innych zmianach, które mogą mieć wpływ na zakres praw i obowiązków pracownika; 36. Niezwłoczne powiadomienie przełożonego o zniszczeniu lub zagubieniu dokumentów służbowych; 37. Niezwłoczne pisemne powiadomienie Naczelnika Wydziału Kadr Komendy Stołecznej Policji o zniszczeniu lub zagubieniu legitymacji pracowniczej; 38. Przestrzeganie tajemnicy określonej w odrębnych przepisach; 39. Przestrzeganie zasad współżycia społecznego, okazywania koleżeńskiego stosunku współpracownikom; 40. Zadanie dodatkowe: realizacja zadań związanych z organizacją zabezpieczenia logistycznego akcji/operacji policyjnych.
Rodzaj umowy:
Umowa o pracę w zastępstwie
Praca tymczasowa oferowana przez agencję:
false
Wymiar etatu:
1
Zmianowość:
jedna zmiana
Liczba godzin pracy w tygodniu:
40.00
Data rozpoczęcia:
01.06.2024
Data zakończenia pracy:
31.05.2025
Wynagrodzenie brutto:
od 3 900 PLN
System wynagradzania:
Czasowy ze stawką miesięczną
Zawód:
specjalista do spraw zamówień publicznych
Typ propozycji:
Wymagania
Wymagania konieczne
Wykształcenie:
średnie ogólnokształcące
Znajomość języków:
polski, w mowie - B2 - wyższy średnio zaawansowany, w piśmie - B2 - wyższy średnio zaawansowany
Zawód:
Specjalista do spraw zamówień publicznych (wymagany staż - [cbop.i18n.stazSerializer.lata]: 2)
Staż pracy w zawodzie:
Umiejętności i uprawnienia:
znajomość zasad gospodarki materiałowo-technicznej oraz przepisów o umundurowaniu, obsługa komputera w tym pakietu MS Office, znajomość zasad obiegu dokumentacji księgowej
Staż pracy ogółem:
Inne wymagania:
Zakres obowiązków: 1. Prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej mundurowej na podstawie zatwierdzonych dokumentów przychodowo rozchodowych; 2. Zaopatrywanie jednostek i komórek organizacyjnych KSP w przedmioty mundurowe, wyposażenie specjalne, środki higieny i ochrony osobistej, odzież roboczą i ochronną na podstawie obowiązujących norm należności określonych odrębnymi przepisami; 3. Sporządzanie zestawień oraz korekt planów zamówień publicznych na przedmioty znajdujące się w zakresie działalności; 4. Przygotowywanie dokumentów dotyczących zakupu przedmiotów mundurowych, wyposażenia specjalnego, środków higieny i ochrony osobistej, odzieży roboczej i ochronnej oraz dokumentów dotyczących świadczenia usług pralniczych oraz dezynfekcyjnych w tym oszacowanie wartości zamówienia; 5. Udział w pracach Komisji Wydziału Zamówień Publicznych KSP; 6. Przygotowywanie, przeprowadzanie i udzielanie zamówienia publicznego poniżej wartości progowej w zakresie swojej działalności; 7. Opracowywanie i przygotowywanie dokumentacji przetargowych oraz współpraca w tym zakresie z Wydziałem Zamówień Publicznych; 8. Sporządzanie zamówień na dostawy sprzętu i materiałów w zakresie swojej działalności; 9. Kompletowanie rachunków i faktur, sprawdzanie ich pod względem merytorycznym; 10. Prowadzenie kontroli merytorycznej dowodów księgowych; 11. Weryfikacja dokumentów finansowych w zakresie poprawności merytorycznej i finansowej; 12. Wystawianie i podpisywanie dokumentów przychodowo-rozchodowych; 13. Stała współpraca z komórką finansową Wydziału Zaopatrzenia w zakresie swoich kompetencji; 14. Wycena arkuszy spisowych inwentaryzacji, wykazów do kwalifikacji i likwidacji; 15. Wycena szkód oraz zdjęcie z ewidencji na podstawie dokumentów otrzymanych z Wydziału Finansów i Budżetu KSP; 16. Udział w komisjach inwentaryzacyjnych, likwidacjach i kwalifikacjach w magazynach Wydziału Zaopatrzenia KSP oraz w zaopatrywanych jednostkach; 17. Sporządzanie informacji i analiz dla potrzeb kierownictwa z zakresu swojej działalności; 18. Koordynowanie prawidłowego wykorzystania darowizn rzeczowych i środków finansowych pozyskanych od sponsorów oraz ich rozliczanie; 19. Przedkładanie Zastępcy Naczelnika Wydziału nie rzadziej niż raz na kwartał protokołu z rozliczenia zużytych materiałów krawieckich; 20. Wykonywanie przeglądów instancyjnych w ramach gospodarowania sprzętem będącym w gestii Wydziału; 21. Przestrzeganie tajemnicy prawnie chronionej; 22. Wykonywanie czynności związanych z archiwizacją dokumentacji zgodnie z Jednolitym rzeczowym wykazem akt Policji; 23. Przestrzeganie ustalonego w Komendzie Stołecznej Policji czasu pracy, porządku i regulaminu pracy oraz innych wewnętrznych regulacji zarządzeń i procedur obowiązujących na stanowisku; 24. Znajomość i przestrzeganie przepisów prawa związanych z realizowanym zakresem czynności; 25. Sumienne i staranne wykonywanie pracy i stosowanie poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę; 26.Przestrzeganie przy realizacji zadań wynikających z zakresu czynności limitu środków finansowych wyznaczonego na dany okres lub realizację danego zadania*; 27. Realizacja zadań wynikających z zakresu czynności w sposób oszczędny i racjonalny; 28. Przejawianie inicjatywy w celu osiągnięcia jak najlepszych wyników w zakresie fachowości, sprawności i terminowości wykonywania przydzielanych zadań; 29. Dbałość o dobro pracodawcy, chronienie jego mienia oraz zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę; 30. Przestrzeganie zasad BHP oraz ochrony przeciwpożarowej, w tym udział w wymaganych szkoleniach z tego zakresu; 31. Dbałość o należyty stan urządzeń i sprzętu oraz o porządek i ład w miejscu pracy; 32. Stosowanie środków ochrony zbiorowej i indywidualnej zgodnie z ich przeznaczeniem; 33. Poddawanie się badaniom lekarskim: wstępnym, okresowym, kontrolnym, innym wymaganym i stosowanie się do wskazań lekarskich; 34. Niezwłoczne zawiadamianie przełożonych o zauważonym w Komendzie wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego; 35. Niezwłoczne pisemne informowanie Naczelnika Wydziału Kadr Komendy Stołecznej Policji za pośrednictwem Naczelnika Wydziału Zaopatrzenia KSP - o zmianie danych, niezbędnych do dokonania zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego oraz danych w Systemie Wspomagania Obsługi Policji, m.in. stan cywilny i rodzinny, stopień niepełnosprawności, adres zameldowania/zamieszkania do korespondencji, decyzja o przyznaniu emerytury/renty oraz innych zmianach, które mogą mieć wpływ na zakres praw i obowiązków pracownika; 36. Niezwłoczne powiadomienie przełożonego o zniszczeniu lub zagubieniu dokumentów służbowych; 37. Niezwłoczne pisemne powiadomienie Naczelnika Wydziału Kadr Komendy Stołecznej Policji o zniszczeniu lub zagubieniu legitymacji pracowniczej; 38. Przestrzeganie tajemnicy określonej w odrębnych przepisach; 39. Przestrzeganie zasad współżycia społecznego, okazywania koleżeńskiego stosunku współpracownikom; 40. Zadanie dodatkowe: realizacja zadań związanych z organizacją zabezpieczenia logistycznego akcji/operacji policyjnych. Wymagania niezbędne: -komunikatywna znajomość języka polskiego; -wykształcenie średnie, -staż pracy: 2 lata, -znajomość zasad gospodarki materiałowo-technicznej oraz przepisów o umundurowaniu, -znajomość zasad obiegu dokumentacji księgowej, Umiejętności: - umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office, - dobra organizacja pracy własnej - dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "POUFNE" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego w Komendzie Stołecznej Policji nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 roku do dnia 31 lipca 1990 roku pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 roku o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 19441990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 roku lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed1 sierpnia 1972 roku. Wymagania pożądane: - wykształcenie wyższe, - staż pracy: 2 lata, - doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku, - komunikatywność. Dokumenty niezbędne: CV*, podanie o zatrudnienie skierowane do Komendanta Stołecznego Policji, kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kopie dokumentów potwierdzających staż pracy, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru. oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 roku do dnia 31 lipca 1990 roku kandydat/kandydatka nie pracował/ła, nie pełnił/ła służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie był/była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 roku o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 19441990 oraz treści tych dokumentów. Nie dotyczy kandydatów/kandydatek urodzonych1 sierpnia 1972 roku lub później.(Dz. U. z 2023 r. poz. 342, z późn. zm.) kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "POUFNE" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 756), *CV powinno zawierać następujące informacje: imię/imiona i nazwisko kandydata, datę urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez kandydata, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku na które prowadzony jest nabór. TERMIN SKŁADANIA OFERT: do dnia 04.03.2024 SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI UDZIELA: p. Aneta Archicińska Salwin - Wydział Zaopatrzenia KSP, tel. 47 723 30 68 email: anetaarchicinska-salwin@ksp.policja.gov.pl MIEJSCE SKŁADANIA OFERT: Wydział Zaopatrzenia Komendy Stołecznej Policji Sekcja II, ul. Włochowska 25/33 , 02-336 Warszawa, z dopiskiem na kopercie starszy technik - ZASTĘPSTWO Sekcja V Wydziału Zaopatrzenia Komendy Stołecznej Policji Dodatkowe informacjie na temat oferty: http://bip.ksp.policja.gov.pl/ksp/ogloszenia-o-wolnych-st/42774,Ogloszenie-o-wolnym-stanowisku-pracy-poza-korpusem-sluzby-cywilnej-starszy-techn.html
Wymagania Pożądane
Wykształcenie:
Znajomość języków:
Zawód:
Staż pracy w zawodzie:
Umiejętności i uprawnienia:
Wymagania Dodatkowe
Wykształcenie:
Znajomość języków:
Zawód:
Staż pracy w zawodzie:
Umiejętności i uprawnienia:
Dane pracodawcy
Pracodawca:
Komenda Stołeczna Policji
Krótki opis działalności gospodarczej:
Adres www:
Sposób aplikowania:
bezpośrednio do pracodawcy
Włochowska 25/33, 02-336 Warszawa, powiat: m.st. Warszawa, woj: mazowieckieZobacz na mapie
Język aplikacji:
polski
Wymagane dokumenty:
Dokumenty niezbędne: CV*, podanie o zatrudnienie skierowane do Komendanta Stołecznego Policji,kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,kopie dokumentów potwierdzających staż pracy, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru. Oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 roku do dnia 31 lipca 1990 roku kandydat/kandydatka nie pracował/ła, nie pełnił/ła służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie był/była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 roku o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 19441990 oraz treści tych dokumentów. Nie dotyczy kandydatów/kandydatek urodzonych1 sierpnia 1972 roku lub później.(Dz. U. z 2023 r. poz. 342, z późn. zm.) kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "POUFNE" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 756), *CV powinno zawierać następujące informacje: imię/imiona i nazwisko kandydata, datę urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez kandydata, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku na które prowadzony jest nabór.
Sposób kontaktu / przekazania dokum.:
Preferowane formy kontaktu: osobiście, telefon, e-mail
Pozostałe dane
Liczba miejsc pracy:
1
w tym dla niepełnosprawnych:
1
Data dodania:
19.02.2024
Data aktualizacji:
Data ważności:
04.03.2024
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
false
Przeznaczone dla osób niepełnosprawnych (finansowanie z PFRON):
NIE

Treść oferty mogła ulec zmianie. Zapoznaj się z najaktualniejszą wersją tutaj
Dane kontaktowe
E-mail anetaarchicinska-salwin@ksp.policja.gov.pl

Informacje o cookies