Niepelnosprawni Praca - Oferty pracy dla osób niepełnosprawnych

Administracja biurowa
Administracja państwowa
Budownictwo, Geodezja
Doradztwo, Konsulting
Farmacja, Biotechnologia
Finanse i bankowość, Ekonomia
Grafika, Kreacja artystyczna, Fotografia
HR, Kadry
Informatyka
Inne
Instalacja, Utrzymanie, Serwis
Internet, E-commerce
Inżynieria, Konstrukcja, Technika
Kadra zarządzająca
Księgowość, Podatki, Controlling, Audyt
Logistyka, Zakupy, Transport
Marketing, Reklama, Promocja i PR
Media, Dziennikarstwo, Rozrywka, Kultura
Medycyna, Opieka zdrowotna
Motoryzacja
Nieruchomości, Architektura
Obsługa klienta, Call Center
Pracownik ochrony
Prawo
Produkcja, Praca fizyczna
Produkcja spożywcza
Rolnictwo, Ochrona środowiska
Sprzątaczki, Opiekunki, Gosposie
Sprzedaż, Handel
Szkolenia, Edukacja
Telekomunikacja
Tłumaczenia
Turystyka, Hotelarstwo, Gastronomia
Ubezpieczenia
Uroda
Wszystkie branże
Wszystkie lokalizacje
Miasto:
dolnośląskie
kujawsko-pomorskie
lubelskie
lubuskie
łódzkie
małopolskie
mazowieckie
opolskie
podkarpackie
podlaskie
pomorskie
śląskie
świętokrzyskie
warmińsko-mazurskie
wielkopolskie
zachodniopomorskie
zagranica

Podinspektor/ Inspektor W Miejskim Zespole Ds. Orzekania O Niepełnosprawności

2024-02-27 - 2024-03-08


Treść oferty pracy
Warunki pracy i płacy
Miejsce pracy:Zobacz na mapie
Dyrekcyjna 5, 80-803 Gdańsk, powiat: m. Gdańsk, woj: pomorskieZobacz na mapie
Zakres obowiązków:
- udzielanie informacji w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, legitymacji osoby niepełnosprawnej oraz wydawania karty parkingowej, - przyjmowanie, rejestrowanie i obsługa (procedowanie) wniosków o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej oraz o wydanie karty parkingowej, - wydawanie gotowych legitymacji osoby niepełnosprawnej i kart parkingowych, - wprowadzanie danych do Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności (EKSMOoN), - udzielanie informacji o ulgach i uprawnieniach przysługujących osobom z niepełnosprawnościami, - przygotowywanie dokumentów Zespołu do wysłania i przekazywanie (dostarczanie) operatorowi pocztowemu, - przyjmowanie innej niż ww. korespondencji wpływającej do Zespołu oraz wprowadzenie jej do odpowiednich rejestrów, - wydawanie niezbędnych druków, - przyjmowanie wniosków w sprawie wydania orzeczenia o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności/wskazaniach do ulg i uprawnień, - obsługiwanie posiedzeń składów orzekających oraz sporządzanie protokołów składów orzekających oraz inne niż wyżej wymienione, wynikające z zadań jednostki. Praca od poniedziałku do piątku według grafiku ustalonego z pracodawcą.
Rodzaj umowy:
Umowa o pracę na czas określony
Praca tymczasowa oferowana przez agencję:
false
Wymiar etatu:
1
Zmianowość:
jedna zmiana
Liczba godzin pracy w tygodniu:
40.00
Data rozpoczęcia:
08.03.2024
Data zakończenia pracy:
Wynagrodzenie brutto:
od 4 400 do 5 000 PLN
System wynagradzania:
Czasowy ze stawką miesięczną
Zawód:
pracownik biurowy
Typ propozycji:
Wymagania
Wymagania konieczne
Wykształcenie:
średnie ogólnokształcące
Znajomość języków:
Zawód:
Staż pracy w zawodzie:
Umiejętności i uprawnienia:
Staż pracy ogółem:
[cbop.i18n.stazSerializer.lata]: 3
Inne wymagania:
wykształcenie: co najmniej średnie i min. 3-letni udokumentowany staż pracy lub wykształcenie wyższe i min. 1 rok udokumentowanego stażu pracy. Biegła znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office) oraz urządzeń biurowych. Umiejętność redagowania pism, swoboda komunikacji pisemnej i słownej, zdolność precyzyjnego przekazywania informacji. Umiejętność pracy w zespole oraz radzenia sobie w sytuacjach stresowych. Wysoka kultura osobista, empatia, sumienność, rzetelność, dokładność, samodzielność, aktywność, obowiązkowość i punktualność. Obywatelstwo polskie i nieposzlakowana opinia. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych. Wymagania dodatkowe: wykształcenie wyższe ukończone studia magisterskie w zakresie pedagogiki lub psychologii, doświadczenie w pracy w administracji publicznej oraz bezpośredniej obsłudze klienta. Znajomość polskiego języka migowego i/lub języków obcych (w szczególności: język angielski lub język rosyjski/ukraiński), obsługi programu EKSMOoN. Umiejętność pracy pod presją czasu, z dużą liczbą zadań oraz z trudnym klientem. Znajomość przepisów: - ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 44) w zakresie dotyczącym orzekania, - rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2021 r. poz. 857), - rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1611),, - ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775), - ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023 r. poz.1047 ze zm.) w zakresie dotyczącym orzekania, - ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781), - przepisy wykonawcze do ww. ustaw (inne niż wymienione).
Wymagania Pożądane
Wykształcenie:
Znajomość języków:
Zawód:
Staż pracy w zawodzie:
Umiejętności i uprawnienia:
Wymagania Dodatkowe
Wykształcenie:
Znajomość języków:
Zawód:
Staż pracy w zawodzie:
Umiejętności i uprawnienia:
Dane pracodawcy
Pracodawca:
Urząd Miejski w Gdańsku
Krótki opis działalności gospodarczej:
Adres www:
Sposób aplikowania:
bezpośrednio do pracodawcy
Dyrekcyjna 5, 80-803 Gdańsk, powiat: m. Gdańsk, woj: pomorskieZobacz na mapie
E-mail:
Język aplikacji:
polski
Wymagane dokumenty:
Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest złożenie następujących dokumentów w języku polskim: - Curriculum Vitae (CV) - z adresem e-mail (jeśli osoba kandydująca posiada) lub numerem telefonu kontaktowego, - list motywacyjny, - kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie (ukończenia szkoły średniej, studiów), - kopie świadectw pracy lub zaświadczenie z obecnego zakładu pracy, potwierdzające staż pracy, - inne dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje i umiejętności, - wypełnione i podpisane oświadczenie rekrutacyjne wraz z klauzulą informacyjną, link do pobrania oświadczenia : https://bip.gdansk.pl/urzad-miejski/praca/Podinspektor-inspektor-w-Miejskim-Zespole-ds-Orzekania-o-Niepelnosprawnosci-w-Gdansku-1-etat,a,259348 ). CV, list motywacyjny oraz oświadczenie rekrutacyjne wraz z klauzulą informacyjną muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem osoby kandydującej. Do kolejnego etapu rekrutacji zostaną zaproszone osoby kandydujące, które: - złożą wszystkie wyżej wymienione dokumenty - spełniają wszystkie niezbędne wymagania. Wymagane dokumenty należy składać w Miejskim Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gdańsku ul. Dyrekcyjna 5 pok. 314 (w godzinach pracy Zespołu) w zamkniętych kopertach lub przesyłać na adres: Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gdańsku ul. Dyrekcyjna 5 80-852 Gdańsk z adnotacją: nabór na wolne stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor (nr 1/24) w terminie od 26 lutego 2024 roku do 8 marca 2024 roku. Za datę złożenia dokumentów drogą pocztową uważa się datę wpływu dokumentów pod wskazany powyżej adres. Oferty, które wpłyną po terminie wskazanym w niniejszym ogłoszeniu lub nie będą zawierały wszystkich wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane. Informacje o wyniku naboru prowadzonego na zasadzie jawności i konkurencyjności zostaną upowszechnione na stronie na stronie BIP Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gdańsku, BIP Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz na tablicy informacyjnej w Miejskim Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gdańsku.
Sposób kontaktu / przekazania dokum.:
Preferowane formy kontaktu: osobiście, poczta
Pozostałe dane
Liczba miejsc pracy:
1
w tym dla niepełnosprawnych:
1
Data dodania:
26.02.2024
Data aktualizacji:
Data ważności:
08.03.2024
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
false
Przeznaczone dla osób niepełnosprawnych (finansowanie z PFRON):
NIE

Treść oferty mogła ulec zmianie. Zapoznaj się z najaktualniejszą wersją tutaj

Informacje o cookies