Niepelnosprawni Praca - Oferty pracy dla osób niepełnosprawnych

Administracja biurowa
Administracja państwowa
Budownictwo, Geodezja
Doradztwo, Konsulting
Farmacja, Biotechnologia
Finanse i bankowość, Ekonomia
Grafika, Kreacja artystyczna, Fotografia
HR, Kadry
Informatyka
Inne
Instalacja, Utrzymanie, Serwis
Internet, E-commerce
Inżynieria, Konstrukcja, Technika
Kadra zarządzająca
Księgowość, Podatki, Controlling, Audyt
Logistyka, Zakupy, Transport
Marketing, Reklama, Promocja i PR
Media, Dziennikarstwo, Rozrywka, Kultura
Medycyna, Opieka zdrowotna
Motoryzacja
Nieruchomości, Architektura
Obsługa klienta, Call Center
Pracownik ochrony
Prawo
Produkcja, Praca fizyczna
Produkcja spożywcza
Rolnictwo, Ochrona środowiska
Sprzątaczki, Opiekunki, Gosposie
Sprzedaż, Handel
Szkolenia, Edukacja
Telekomunikacja
Tłumaczenia
Turystyka, Hotelarstwo, Gastronomia
Ubezpieczenia
Uroda
Wszystkie branże
Wszystkie lokalizacje
Miasto:
dolnośląskie
kujawsko-pomorskie
lubelskie
lubuskie
łódzkie
małopolskie
mazowieckie
opolskie
podkarpackie
podlaskie
pomorskie
śląskie
świętokrzyskie
warmińsko-mazurskie
wielkopolskie
zachodniopomorskie
zagranica

Specjalista Do Spraw: Szkód W środowisku I Gospodarki Odpadami W Wydziale Zapobiegania I Naprawy Szkód W środowisku Oraz Informacji O środowisku I Zarządzania środowiskiem

2023-11-01 - 2023-11-09


Treść oferty pracy
Warunki pracy i płacy
Miejsce pracy:Zobacz na mapie
Plac Grunwaldzki 8/10, 40-127 Katowice, powiat: m. Katowice, woj: śląskieZobacz na mapie
Zakres obowiązków:
OSOBA NA TYM STANOWISKU: przyjmuje zgłoszenia o wystąpieniu bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku lub szkody w środowisku i dokonywanie analizy pod kątem zasadności zgłoszenia. W przypadku gdy zgłoszenie jest nieuzasadnione przygotowywanie projektu postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania, natomiast gdy zgłoszenie jest uzasadnione prowadzenie procedury administracyjnej poprzez wszczęcie postępowania, zebranie materiału dowodowego, oględziny, i w przypadku, gdy podmiot korzystający ze środowiska odpowiedzialny za wystąpienie zagrożenia szkodą w środowisku lub szkody nie podejmie działań zapobiegawczych lub naprawczych, przygotowywanie projektu decyzji o nałożeniu na ten podmiot obowiązek przeprowadzenia tych działań. Dokonuje wpisów do rejestru bezpośrednich zagrożeń szkodą w środowisku i szkód w środowisku oraz aktualizuje i uzupełnia rejestr na każdym etapie postępowania. W razie konieczności, w ramach prowadzonego postępowania, zbiera opinie z innych Wydziałów; prowadzi postępowania i przygotowuje projekty decyzji administracyjnych w zakresie zadań określonych w przepisach z zakresu gospodarki odpadami w sprawach przedsięwzięć i zdarzeń na terenach zamkniętych w celu zapewnienia racjonalnej gospodarki odpadami, w szczególności w sprawach pozwoleń na wytwarzanie odpadów oraz zezwoleń na zbieranie i przetwarzanie odpadów na terenach zamkniętych, a także w sprawach nakazu usunięcia odpadów składowanych lub magazynowanych w miejscach do tego nieprzeznaczonych w odniesieniu do terenów zamkniętych oraz nieruchomości, którymi gmina włada jako władający powierzchnią ziemi, a niebędących w posiadaniu innego podmiotu; prowadzi postępowania administracyjne i przygotowuje projekty decyzji administracyjnych uzgadniających z podmiotami korzystającymi ze środowiska warunki przeprowadzenia działań zapobiegawczych lub naprawczych (w przypadku szkód w środowisku po 30 kwietnia 2007 r.) oraz projekty decyzji ustalających plan remediacji historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi oraz w odniesieniu do szkód w środowisku w powierzchni ziemi powstałych przed 30 kwietnia 2007 r. W razie konieczności, w ramach prowadzonego postępowania dot. uzgodnienia warunków przeprowadzenia działań naprawczych, zbiera opinie z innych Wydziałów;prowadzi postępowania dotyczące podejmowania przez organ działań zapobiegawczych lub naprawczych (wydawanie decyzji określających zakres udostępnienia przez władającego powierzchnią ziemi, zakres, sposób i termin rozpoczęcia i zakończenia działań zapobiegawczych i naprawczych; nadzór nad prowadzeniem działań zapobiegawczych lub naprawczych; ustalanie wysokości odszkodowania na żądanie władającego powierzchnią ziemi); prowadzi postępowania administracyjne w sprawie wpisu o potencjalnym historycznym zanieczyszczeniu powierzchni ziemi do rejestru historycznych powierzchni ziemi; nakłada obowiązek prowadzenia pomiarów zawartości substancji w glebie, ziemi lub wodzie lub monitoringu przyrodniczego różnorodności biologicznej i krajobrazowej oraz obowiązek przeprowadzenia badań zanieczyszczenia gleby i ziemi.
Rodzaj umowy:
Umowa o pracę na czas określony
Praca tymczasowa oferowana przez agencję:
false
Wymiar etatu:
1
Zmianowość:
jedna zmiana
Liczba godzin pracy w tygodniu:
40.00
Data rozpoczęcia:
10.11.2023
Data zakończenia pracy:
Wynagrodzenie brutto:
od 4 271,31 PLN
System wynagradzania:
Czasowy ze stawką miesięczną
Zawód:
pozostali pracownicy obsługi biurowej
Typ propozycji:
Wymagania
Wymagania konieczne
Wykształcenie:
wyższe (w tym licencjat)
Znajomość języków:
Zawód:
Staż pracy w zawodzie:
Umiejętności i uprawnienia:
Staż pracy ogółem:
Inne wymagania:
Kogo poszukujemy POTRZEBNE CI BĘDĄ (wymagania niezbędne) Wykształcenie: wyższe z zakresu ochrony środowiska lub pokrewne Staż pracy co najmniej 1 rok w obszarze ochrony środowiska znajomość ustaw: o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie; Prawo ochrony środowiska; o odpadach; o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko; Kodeks postępowania administracyjnego; właściowa organizacja pracy własnej; umiejętność komunikowania się i pracy w zespole; umiejętność analitycznego myślenia; umiejętność rozwiązywania problemów; znajomość obsługi komputera (środowisko Windows); W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 19441990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r. Posiadanie obywatelstwa polskiego Korzystanie z pełni praw publicznych Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe DODATKOWYM ATUTEM BĘDZIE (wymagania dodatkowe) Staż pracy co najmniej 1 rok w administracji publicznej prawo jazdy kat. B; przeszkolenie z zakresu technologii GIS.
Wymagania Pożądane
Wykształcenie:
Znajomość języków:
Zawód:
Staż pracy w zawodzie:
Umiejętności i uprawnienia:
Wymagania Dodatkowe
Wykształcenie:
Znajomość języków:
Zawód:
Staż pracy w zawodzie:
Umiejętności i uprawnienia:
Dane pracodawcy
Pracodawca:
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach
Krótki opis działalności gospodarczej:
Adres www:
Sposób aplikowania:
bezpośrednio do pracodawcy
Plac Grunwaldzki 8/10, 40-127 Katowice, powiat: m. Katowice, woj: śląskieZobacz na mapie
E-mail:
Język aplikacji:
polski
Wymagane dokumenty:
Twoja aplikacja musi zawierać (dokumenty niezbędne) CV i list motywacyjny Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat nie pracowała/ł, nie pełniła/ł służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie była/był współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 19441990 oraz treści tych dokumentów. Nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później; Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe Dołącz, jeśli posiadasz (dokumenty dodatkowe) Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy kopia dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie posiadania prawo jazdy kat. B; kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie przeszkolenia z zakresu technologii GIS (certyfikaty ukończonych kursów, szkoleń etc.), oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru. Aplikuj do 9 listopada 2023 W formie papierowej i w zamkniętej kopercie na adres: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach Plac Grunwaldzki 8-10, 40-127 Katowice III piętro, sekretariat pok. nr 302 z dopiskiem ,,Oferta pracy specjalista ds. szkód w środowisku i gospodarki odpadami lub - w formie elektronicznej: przez ePUAP na adres skrytki ePuap: /RDOSKAT/SkrytkaESP/ z dopiskiem ,,Oferta pracy specjalista ds. skód w środowisku i gospodarki odpadami Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego: 324206829 Dokumenty należy złożyć do: 09.11.2023 Decyduje data: wpływu oferty do urzędu Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze Co oferujemy stabilną pracę w jednostce administracji państwowej, otwarte i przyjazne środowisko pracy, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, regularne i terminowo wypłacane wynagrodzenie, dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat), od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka), motywacyjne nagrody, możliwość indywidualnego rozkładu czasu pracy, możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy, możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych, możliwość wykupienia na preferencyjnych warunkach ubezpieczenia na życie, dofinansowanie do wypoczynku pracowników, dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników. Dostępność Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%. Warunki pracy praca administracyjno-biurowa polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów, częściowo związana z wyjazdami w teren; praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie; stanowisko pracy znajduje się w pomieszczeniu biurowym na III piętrze z dostępem do światła dziennego; obsługa urządzeń biurowych (drukarka, kserokopiarka, skaner, niszczarka dokumentów); kontakt z klientem zewnętrznym; budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dodatkowe informacje W przypadku osób, które podejmują pierwszy raz pracę w służbie cywilnej w myśl art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oferujemy umowę o pracę na czas określony (12 miesięcy), a po jej zakończeniu po spełnieniu przesłanek zawartych w art. 35 ust. 2 (ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej) zawarcie umowy na czas nieokreślony. Oświadczenia oraz klauzulę informacyjną prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na naszej stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/rdos-katowice/oswiadczenia-dla-kandydatow-na-wolne-stanowiska-w-sluzbie-cywilnej Oświadczenia, klauzula informacyjna powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata. Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia. Jeśli ofertę składasz elektronicznie, wówczas własnoręcznie podpisane oświadczenia oraz list motywacyjny dołącz w formie zeskanowanych dokumentów. Przed rozmową kwalifikacyjną poprosimy Cię o dostarczenie oryginałów tych dokumentów. Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy i zalecamy. Prosimy o podanie adresu e-mail oraz numeru telefonu, gdyż informacja o zakwalifikowaniu się do kolejnych etapów rekrutacji zostanie przekazana kandydatom spełniającym wymogi formalne mailowo lub telefoniczne. Oferty można odbierać w terminie 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. Po tym terminie nieodebrane dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone. PLANUJEMY NASTĘPUJĄCE METODY/TECHNIKI NABORU: Etap I weryfikacja formalna nadesłanych ofert, Etap II pisemny sprawdzian wiedzy (w przypadku, gdy mniej niż 10 kandydatów spełni wymogi formalne, możliwe jest odstąpienie od przeprowadzenia tego etapu), Etap III rozmowa kwalifikacyjna. notice icon 1 Przetwarzanie danych osobowych DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA W związku z art. 6 pkt 1 lit. a) oraz art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)* zwanego dalej RODO, zostałam/em poinformowana/ny, że: 1. Administratorem moich danych osobowych jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach z siedzibą w Katowicach Plac Grunwaldzki 8-10, 40-127 Katowice, tel.: 32/4206801, fax: 32/4206884, e-mail: sekretariat@katowice.rdos.gov.pl; 2. Moje dane osobowe przetwarzane będą, na podstawie art. 6 pkt 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, w celu realizacji procesu rekrutacji realizowanego przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska z siedzibą w Katowicach Plac Grunwaldzki 8-10, 40-127 Katowice. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji procesu rekrutacji przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska z siedzibą w Katowicach Plac Grunwaldzki 8-10, 40-127 Katowice. W przypadku niepodania danych lub niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie będzie możliwa realizacja procesu rekrutacji przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska z siedzibą w Katowicach Plac Grunwaldzki 8-10, 40-127 Katowice; 3. Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej; 4. Moje dane osobowe będą przetwarzane przez cały okres realizacji procedury naboru na dane stanowisko pracy oraz z celach archiwalnych, a w przypadku danych dodatkowych do czasu ewentualnego wycofania przeze mnie zgody, nie dłużej jednak niż przez okres 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru; 5. Posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 6. Mam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznam, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących mojej osoby narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 7. Podanie moich danych osobowych jest warunkiem dobrowolnym i umownym. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożliwość wzięcia udziału w procesie rekrutacji realizowanym przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska z siedzibą w Katowicach Plac Grunwaldzki 8-10, 40-127 Katowice; 8. Dane udostępnione przez mnie nie będą podlegały profilowaniu; 9. Wszelkie informacje związane z danymi osobowymi mogę uzyskać kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach pod adresem e-mail: iod@katowice.rdos.gov.pl
Sposób kontaktu / przekazania dokum.:
Preferowane formy kontaktu: osobiście, poczta, inny
Pozostałe dane
Liczba miejsc pracy:
1
w tym dla niepełnosprawnych:
1
Data dodania:
31.10.2023
Data aktualizacji:
31.10.2023
Data ważności:
09.11.2023
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
false
Przeznaczone dla osób niepełnosprawnych (finansowanie z PFRON):
NIE

Treść oferty mogła ulec zmianie. Zapoznaj się z najaktualniejszą wersją tutaj

Informacje o cookies