Niepelnosprawni Praca - Oferty pracy dla osób niepełnosprawnych

Administracja biurowa
Administracja państwowa
Budownictwo, Geodezja
Doradztwo, Konsulting
Farmacja, Biotechnologia
Finanse i bankowość, Ekonomia
Grafika, Kreacja artystyczna, Fotografia
HR, Kadry
Informatyka
Inne
Instalacja, Utrzymanie, Serwis
Internet, E-commerce
Inżynieria, Konstrukcja, Technika
Kadra zarządzająca
Księgowość, Podatki, Controlling, Audyt
Logistyka, Zakupy, Transport
Marketing, Reklama, Promocja i PR
Media, Dziennikarstwo, Rozrywka, Kultura
Medycyna, Opieka zdrowotna
Motoryzacja
Nieruchomości, Architektura
Obsługa klienta, Call Center
Pracownik ochrony
Prawo
Produkcja, Praca fizyczna
Produkcja spożywcza
Rolnictwo, Ochrona środowiska
Sprzątaczki, Opiekunki, Gosposie
Sprzedaż, Handel
Szkolenia, Edukacja
Telekomunikacja
Tłumaczenia
Turystyka, Hotelarstwo, Gastronomia
Ubezpieczenia
Uroda
Wszystkie branże
Wszystkie lokalizacje
Miasto:
dolnośląskie
kujawsko-pomorskie
lubelskie
lubuskie
łódzkie
małopolskie
mazowieckie
opolskie
podkarpackie
podlaskie
pomorskie
śląskie
świętokrzyskie
warmińsko-mazurskie
wielkopolskie
zachodniopomorskie
zagranica

OFERTA NIEAKTUALNA

Podinspektor Ds. Zamówień Publicznych Oraz Funduszy

2018-02-09 - 2018-02-19


Treść oferty pracy
Warunki pracy i płacy
Miejsce pracy: Zobacz na mapie
Morawska 5, 47-470 Krzanowice, powiat: raciborski, woj: śląskie Zobacz na mapie
Zakres obowiązków :
I. Wymagania :
1) niezbędne:
a) wykształcenie wyższe,
b) obywatelstwo polskie,
c) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
d) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
e) nieposzlakowana opinia,
f) znajomość ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych;
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym; ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane; ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług; ustawy z dnia
27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; wytycznych dot. aplikowania
o środki zewnętrzne, realizacji i rozliczania zadań.
2) dodatkowe:
a) preferowane wykształcenie wyższe: kierunek prawo, administracja lub ekonomia,
b) preferowane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
c) znajomość obsługi urządzeń biurowych,
d) bardzo dobra znajomość obsługi komputera,
e) tworzenie i praca na bazach danych,
f) terminowość, dokładność, odpowiedzialność, sumienność, samodzielność,
g) dyspozycyjność,
h) prawo jazdy kat. B oraz samochód osobowy,
i) komunikatywna znajomość języka czeskiego
II. Warunki pracy na stanowisku:
Stanowisko pracy zlokalizowane jest na piętrze budynku Urzędu Miejskiego
w Krzanowicach, budynek nie jest przystosowany dla osób z dysfunkcją narządów
ruchu, narzędzia pracy komputer i sprzęt biurowy, na stanowisku pracy występują
obciążenia: narządu wzroku i układu mięśniowo-szkieletowego, praca przy komputerze,
czynności wykonywane w pozycji siedzącej, praca jednozmianowa od poniedziałku do
piątku, wymiar czasu pracy - etat, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
Pracę na stanowisku nie wymaga szczególnych właściwości psychofizycznych, ani
szczególnych wymagań zdrowotnych, wymaga dobrej komunikatywności, aktywności,
umiejętności organizacyjnych i odporności na stres.
III. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie w miesiącu styczniu
2018 r., tj. miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wynosił powyżej 6%.
IV. Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku:
1) współdziałanie z komórkami organizacyjnymi Urzędu w zakresie stosowania
prawa zamówień publicznych;
2) sprawdzanie dokumentacji potrzebnej do przeprowadzenia postępowania
o zamówienie publiczne;
3) przygotowanie we współpracy ze stanowiskami merytorycznymi specyfikacji
istotnych warunków zamówienia;
4) organizowanie postępowań przetargowych;
5) przygotowanie dokumentacji wynikającej z zastosowanego trybu udzielenia
zamówienia;
6) potwierdzanie pod względem merytorycznym faktury/rachunku odnośnie
zastosowania lub nie-procedur dotyczących zamówień publicznych;
7) archiwizacja dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
8) rejestracja udzielonych zamówień publicznych oraz przedkładanie sprawozdań
Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych;
9) zamieszczanie ogłoszeń o zamówieniach i planów postępowań o udzielenie
zamówień;
10) prowadzenie postępowań w przypadku złożenia odwołania;
11) pozyskiwanie informacji na temat aktualnych programów unijnych i krajowych
oraz koordynacja działań związanych z pozyskiwaniem funduszy pomocowych;
12) prowadzenie całości spraw związanych z przygotowaniem i złożeniem wniosku
aplikacyjnego, jego realizacją i rozliczeniem;
13) współpraca z referatem merytorycznym w realizacji oraz rozliczaniu zadań
realizowanych ze środków pomocowych;
14) współpraca z referatem merytorycznym w sporządzaniu dla instytucji wdrażającej
raportów z realizacji inwestycji finansowanych ze środków unijnych;
15) współpraca z organizacjami zrzeszającymi jednostki samorządu terytorialnego
w zakresie realizacji projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych.
Więcej informacji pod adresem: http://bip.umkrzanowice.madkom.pl/Article/get/id,17108.html
Rodzaj umowy:
Umowa o pracę na okres próbny
Praca tymczasowa oferowana przez agencję:
NIE
Wymiar etatu:
1
Zmianowość:
jedna zmiana
Liczba godzin pracy w tygodniu:
40
Data rozpoczęcia:
26.02.2018
Wynagrodzenie brutto :
od 2 100 PLN
System wynagradzania:
Ryczałtowy
Zawód:
specjalista do spraw zamówień publicznych
Typ propozycji:
Zapewnienie wyżywienia:
NIE
Zapewnienie zakwaterowania:
NIE
Zatrudnienie od zaraz:
NIE
Pracodawca pokrywa koszt przejazdu do Polski:
NIE
Dane pracodawcy
Pracodawca:
Urząd Miejski w Krzanowicach
Krótki opis działalności gospodarczej:
Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej
Nr KRAZ:
Sposób aplikowania:
bezpośrednio do pracodawcy
Morawska 5, 47-470 Krzanowice, powiat: raciborski, woj: śląskie Zobacz na mapie
Osoba do kontaktu:
Numer telefonu:
E-mail:
Język aplikacji:
polski
Wymagane dokumenty:
Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny wraz z numerem telefonu i adresem e-mail,
2) curriculum vitae (opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji w Urzędzie Miejskim w Krzanowicach zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)
3) kwestionariusz osobowy,
4) kopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje,
5) oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych, korzysta z pełni praw publicznych i nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne lub kopia aktualnego Zapytania o udzielenie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego,
6) oświadczenie kandydata o przyjęciu do wiadomości faktu obowiązku publikacji w BIP danych osobowych - zgodnie z wymogami ustawy z 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.),
7) oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
Oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane.
Kopie dokumentów aplikacyjnych powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata.
Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie stanowi załącznik do ogłoszenia o naborze na w/w stanowisko.
Dokumenty należy składać w terminie do 19.02.2018 r. do godz. 14:30
w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Krzanowicach, adres: 47-470 Krzanowice,
ul. Morawska 5, I piętro, bądź listownie na adres Urzędu Miejskiego w Krzanowicach (decyduje data wpływu oferty do Urzędu). Na kopercie należy umieścić adnotację:
Nabór na stanowisko podinspektora ds. zmówień publicznych oraz funduszy
pomocowych.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32 410 82 02. Oferty, które wpłyną po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.
Rozmowy z kandydatami spełniającymi wymagania określone w ogłoszeniu o naborze prowadzone będą do dnia 23.02.2018 roku.
O zakwalifikowaniu do uczestnictwa w postępowaniu wszyscy kandydaci zostaną
powiadomieni telefonicznie lub e-mailem.
Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Krzanowicach.
Sposób kontaktu / przekazania dokum.:
Preferowane formy kontaktu: osobiście, poczta
Pozostałe dane
Liczba miejsc pracy:
1
w tym dla niepełnosprawnych:
1
Data dodania:
09.02.2018
Data aktualizacji:
Data ważności:
19.02.2018
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
Przeznaczone dla osób niepełnosprawnych (finansowanie z PFRON):
NIE
Możliwe przekazanie do realizacji przez inny PUP:
NIE
Data udostępnienia na portalu Europejskich Służb Zatrudnienia:
09.02.2018

Treść oferty mogła ulec zmianie. Zapoznaj się z najaktualniejszą wersją tutaj
Lokalizacja

Informacje o cookies